22 June 16:54
GEB 80 | -13.04 % BANK 0.038 | 8.57 % $M204J 1,061.29 | 0.04 % $GLC02K 1,028.37 | 0.00 %

Krtsanisis Puri: KRPU

Comparative Analysis