21 ივლისი 20:23
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "თელასი"

სს "თელასი" გატყობინებთ აქციონერთა ყოველწლიურ საერთო კრების ჩატარების შესახებ, რომელიც გაიმართება 2018 წლის 14 მაისს, 14:00-ზე. აქციონერთა რეგისტრაციის დაწყების დროა 13:00. კრება გაიმართება შემდეგი დღის წესრიგით:

  1. 2017 წლის სამუშაოს შედეგების წლიური ანგარიშისა და საზოგადოების 2017 წლის წლიური ფინანსური ანგარიშგების ფასს-ის მიხედვით დამტკიცების შესახებ.
  2. საზოგადოების მოგების, მათ შორის, დივიდენდების გადახდის (გამოცხადების) და ზარალის განაწილების შესახებ 2017 ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით.
  3. საზოგადოების აუდიტორის დამტკიცების შესახებ 2018 წლისთვის.
  4. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევის შესახებ.
სს "თელასის" აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლების მქონე აქციონერთა სააღრიცხვო თარიღია 2018 წლის 16 აპრილი.
მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ვანის ქ.№ 3.