21 ივლისი 19:41
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "ლიბერთი ბანკი"

„ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი“ (ს/კ: 854817165; შემდგომში “GFG”) წარმოდგენილი მისი დირექტორის, ვან დოორნ სი ეფ ეს, ბი.ვი-ის (Van Doorn CFS B.V) მიერ (ს/კ: 818931887), როგორც სს „ლიბერთი ბანკის“ - BANK (ს/კ: 203828304; შემდგომში „ბანკი“) ჩვეულებრივი აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელმა აქციონერმა, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 54.11 მუხლისა და „ბანკის“ წესდების შესაბამისად, მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილებები:

დღის წესრიგი იყო შემდეგი:
1. დანიშნოს შპს „იუაი საქართველო“  „ბანკის“ დამოუკიდებელ აუდიტორად 2018-2019 წლებთან მიმართებაში;
2. დამტკიცებულ იქნეს 2017 წლის კუთვნილი „პრივილეგირებული აქციების“ დივიდენდის გადახდა 4,565,384 ცალ „პრივილეგირებულ აქციაზე“ 17%-ის ოდენობით, რაც შეადგენს 776,115.28 ლარს, ან 0.17 ლარს ერთ ცალ „პრივილეგირებულ აქციაზე“;
3. დამტკიცებულ იქნეს „ბანკის“ 2017 წლის IFRS მეთოდით აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება;
4. „პრივილეგირებული აქციების“ დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 15 ივნისი;
5. „პრივილეგირებული აქციების“ დივიდენდის გაცემის დაწყების თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 30 ივნისი;
6. უფლებამოსილება მიენიჭოს „ბანკის“ გენერალურ დირექტორს, განახორციელოს წინამდებარე დოკუმენტით მიღებული გადაწყვეტილებები და ხელი მოაწეროს აღნიშნული გადაწყვეტილებების შესასრულებლად საჭირო ნებისმიერ და ყველა დოკუმენტს.